Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen “Eppedalen”

Navn, formål m.v.

§ 1

Foreningens navn er “Grundejerforeningen Eppedalen”.

Dens hjemsted er Roskilde Kommune.

§ 2

Foreningens område er de af matr. nr. 11 d og e , Svogerslev by og sogn udstykkede parceller med fællesarealer (“Eppedalen”).

§ 3

Foreningens formål er:

1). At varetage medlemmernes eller grupper af medlemmers fællesinteresser,

2). At forestå de ved deklarationen angående udstykning og benyttelse m.v., tinglyst den 21. december 1965 og senere på ejendommen matr.nr. 11 d og e, Svogerslev by og sogn fastlagte opgaver med hensyn til vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer.

Medlemsret og -pligt m.v.

§ 4

Alle ejere af parceller i “Eppedalen” har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.

Pligten til medlemskab indtræder samtidig med erhvervelsen. Ved medlemskab opnås anpartsvis ret til foreningens formue.

Afstår et medlem sin parcel, bortfalder medlemsretten og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel af foreningens formue.

Meddelelse om en overdragelse af en parcel skal inden 14 dage fremsendes til foreningens formand. Denne pligt påhviler både overdrageren og erhververen.

Det påhviler overdrageren senest ved overdragelsen, at udlevere et eksemplar af nærværende vedtægt til erhververen.

Et indtrædende medlem, der erhverver en parcel, hvor overdrageren er i kontingentrestance, er pligtig til at betale det skyldige kontingent, og opnår først de medlemskab følgende rettigheder, når dette er sket.

Skifter et medlem bopæl, er vedkommende pligtig til inden 14 dage skriftligt at fremsende meddelelse til foreningens formand om den nye adresse.

Undladelse heraf medfører, at medlemmet må betale de med fremskaffelsen af adressen forbundne omkostninger.

Pligten til medlemsskab gælder ikke Roskilde Kommune, som ejer af arealer til offentlige formål.

Generalforsamling.

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

§ 6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Svogerslev, inden udgangen af november måned.

§ 7

For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

1). Valg af dirigent.

2). Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3). Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4). Forslag fra bestyrelsen.

5). Forslag fra medlemmerne.

6). Forelæggelse af budget, samt fastsættelse af kontingent.

7). Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af 3 suppleanter.

8). Valg af revisor. Revisor skal være enten statsautoriseret eller registreret revisor.

9). Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 8

Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 5 ugers varsel.

Indkaldelsen skal indeholde oplysning om, hvilke emner og forslag, der af bestyrelsen ønskes behandlet på generalforsamlingen, og i tilfælde af vedtægtsændringer med angivelse af ændringsforslagenes ordlyd.

Indkaldelsen skal desuden indeholde opfordring til medlemmerne til, inden 14 dage fra indkaldelsens dato, skriftligt til bestyrelsen at angive, hvilke emner eller forslag, som, udover de af bestyrelsen fremsatte, ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Bestyrelsen udsender herefter senest 1 uge før generalforsamlingen endelig dagsorden.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne dette formålstjenligt, eller når mindst 18 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

§ 10

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt ved bestyrelsen, med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel.

Begærer medlemmerne ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal bestyrelsen udsende indkaldelserne senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

§ 11

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen.

Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

På generalforsamlingen kan kun træffes bestemmelser om emner, der er optaget i den til medlemmerne udsendte dagsorden jfr. punkt 9.

Afstemningsregler m.v.

§ 12

Valg og afgørelser træffes med de nedenfor nævnte undtagelser ved simpelt stemmeflertal.

Der kan kun afgives en stemme pr. parcel.

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end en fuldmagt.

Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal skriftlig afstemning ske, når et medlem kræver det. Ved skriftlig afstemning regnes blanke stemmer som ikke afgivne.

Adgang til, og stemmeret på generalforsamlinger er betinget af, at kontingent er betalt før generalforsamlingen afholdes. Legitimation skal på forlangende forevises.

Til vedtægtsændringer kræves, at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Dog kræves til ændring af § 20, at 9/10 af foreningens medlemmer stemmer derfor.

§ 13

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og forhandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§ 14

De på generalforsamlingen trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter træffes af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i medfør af vedtægterne.

Eventuel indbringelse for domstolene af de trufne beslutninger har ikke opsættende virkning.

Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, forpligtiget til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage rets skridt til forpligtelsens opfyldelse.

Bestyrelse, regnskabsår m.v.

§ 15

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år. Genvalg kan finde sted.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af revisor, advokat eller landinspektør.

Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse af de under “Eppedalen” hørende private veje og fællesarealer.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Bestyrelsesmedlemmer betaler dog ikke kontingent.

§ 16

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlinger trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden og 1 mere fra bestyrelsen.

§ 17

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

Afgørelser indenfor bestyrelsen træffes ved simpelt flertal.

Når stemmerne er lige, er det formandens eller, hvis denne ikke er til stede, næstformandens stemme, der gør udslaget.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed overfor sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter.

Dersom formanden eller kassereren efter ovenstående måtte udtræde af bestyrelsen, kan hans afløser, såfremt bestyrelsen ikke måtte ønske at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder, konstitueres indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer.

§ 18

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle foreningens udgifter, i henhold til godkendelsesprocedure i netbank og § 16 sidste punktum.

Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 2000,00 kr.

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

Kontingent.

§ 19

Der betales kontingent for hver parcel. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår.

Kontingentet betales i 4 lige store rater og forfalder til betaling den 1. januar, den 1. marts, den 1. juni og den 1. september.

Såfremt kontingent ikke er betalt senest 3 uger efter forfaldsdato, betales der yderligere et administrationsgebyr svarende til 10 % af kontingentraten.

Kommer et medlem i restance, opfordres det 1 gang skriftligt til at berigtige denne. Sker dette herefter ikke inden 14 dage, vil restancen, administrationsgebyret samt eventuelle yderligere påløbne omkostninger blive overgivet til retslig inkasso.

Foruden kontingent er medlemmerne forpligtiget til at betale de ydelser og bidrag, der lovligt er pålagt efter bestemmelserne i nærværende vedtægter eller på andet grundlag.

F.eks. i henhold til bestemmelserne i § 3, punkt 2, nævnte deklaration.

Hæftelser og godkendelse af vedtægter m.m.

§ 20

Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

§ 21

Foreningens vedtægter skal godkendes af Roskilde Kommune, der ligeledes skal godkende eventuelle ændringer i vedtægterne. Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Roskilde Kommunes samtykke. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Roskilde Kommune til anvendelse til formål indenfor grundejerforeningens område.

Nærværende vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 24. november 2015.

Allan Jensen                                                              Flemming Henriksen

Formand                                                                     Dirigent